TAAHHÜTNAME

İşbu “Taahhütname” ile DEMOS ENDÜSTRİ FUARCILIK A.Ş. tarafından işletilen https://www.iaafistanbul.com/ (“SİTE”) internet adresi üzerinde katılım başvuru formu dolduran (“KATILIMCI”), aşağıda yer alan bütün hükümleri kabul ettiğini ve onayladığını beyan eder.
1. KATILIMCI, DEMOS FUARCILIK’a aktardığı her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve yürürlükte bulunan ilgili diğer mevzuat ve düzenlemeler ile ileride yürürlüğe girebilecek olan kişisel verilerin korunması alanındaki her türlü regülasyona (“Mevzuat”) uygun nitelikte olduğunu ve elde edildiğini, kişisel verileri işlenen ilgili kişilere karşı Mevzuat’tan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirdiklerini, söz konusu verilerin işin ifası amacıyla DEMOS FUARCILIK tarafından işlenmesine izin verildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. KATILIMCI, Mevzuat’a uygun davranma yükümlülüğünün yanı sıra, DEMOS FUARCILIK’a aktardığı her türlü kişisel veri ile ilgili olarak;

• İlgili Kişi’ yi (“kişisel verisi işlenen gerçek kişi”) bilgilendirmeyi/aydınlatmayı (İlgili Kişi’nin mevzuat kapsamında sahip olduğu haklar, kişisel verilerin hangi amaçlarla işlenebileceği, saklanacağı, silineceği vb. hususlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve açık rızasını almayı,
• KVKK uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü fiziki, teknik ve idari tedbirleri aldığını, aksi durumda DEMOS FUARCILIK’ın uğrayacağı zararları tazmin ile sorumlu olduğunu,
• Kişisel verilerin, özellikle verinin bir şebeke/altyapı üzerinden aktarımının gerektiği hallerde, arızi ya da yasa dışı imha ya da arızi kayıp, zarar, değişiklik, izinsiz ifşa ya da izinsiz erişime ve tüm diğer yasa dışı işlem türlerine karşı korumak, ayrıca muhafazasını sağlamak için uygun ve yeterli teknik ve organizasyonel güvenlik tedbirlerini almakla ve bu tedbirleri güncel tutmakla yükümlü olduğunu,
• Kendisine iletilen kişisel veri sahibi taleplerini derhal yerine getireceğini, söz konusu talebe ilişkin olarak derhal DEMOS FUARCILIK’a yazılı bildirimde bulunacağını,
• Kişisel verilerin kanuni olmayan yollar ile başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ve en geç 72 saat içerisinde DEMOS FUARCILIK’a ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirmekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. İşbu Taahhütname’de sayılan yükümlülüklerinin ihlalinden kaynaklanan her türlü zarar, dava, talep, masraf ya da kovuşturma vb. karşısında KATILIMCI münhasıran sorumlu olup, DEMOS FUARCILIK’ı bu konuda tam ve eksiksiz olarak nakden ve defaten, peşin olarak tazmin edecektir.

4. İşbu Taahhütname’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Taahhütname’den doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

5. Toplam 1 (bir) sayfa ve 5 (beş) maddeden oluşan işbu Taahhütname, Taahhütname’nin KATILIMCI tarafından SİTE’de onaylandığı tarihte yürürlüğe girecektir.

EnglishTurkish